Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi Majiteľom zakúpenej Vstupenky na strane jednej a spoločnosťou Blue Lemons, s.r.o., Továrenská 8,Košice,040 01, 53 180 054, na strane druhej.

 1. Úvodné ustanovenia a definície pojmov

  1. Blue lemons , s.r.o. a/alebo Predajca a/alebo Prevádzkovateľ

   Blue Lemons, s.r.o. a/alebo Predajca a/alebo Prevádzkovateľ je spoločnosť, ktorá na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek, uzatvorenej s Usporiadateľom podujatia alebo prijatím VOP pre Usporiadateľa, sprostredkúva - zabezpečuje distribúciu a predaj vstupeniek na Podujatie, a to prostredníctvom mobilnej aplikácie go2help.

  2. Podujatie

   1. Podujatie je verejné predstavenie, podujatie, koncert a/alebo spoločenská akcia/event kultúrneho, športového a/alebo iného charakteru, na ktoré sa prostredníctvom aplikácie go2help predávajú vstupenky a ktoré organizuje a/alebo usporadúva Usporiadateľ.

   2. Podujatie je aj livestreamové a/alebo online verejné predstavenie, podujatie, koncert a/alebo spoločenská akcia/event kultúrneho, športového a/alebo iného charakteru, na ktoré sa prostredníctvom aplikácie go2help predávajú Elektronické vstupenky a ktoré organizuje a/alebo usporadúva Usporiadateľ prostredníctvom audiovizuálnych prostriedkov a nahrávok (obrazového a zvukového záznamu) a ktorého práva k nim, ako aj k ich organizácii sú plne vyhradené pre Usporiadateľa v súlade s ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a ostatných platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky.

  3. Usporiadateľ

   Usporiadateľ je subjekt, organizácia a/alebo zariadenie usporadúvajúce, prevádzkujúce alebo organizujúce Podujatia, resp. sprostredkovávajúce ich konanie (napr. divadlo, koncert, kino), a ktoré je so spoločnosťou Blue Lemons, s.r.o. v zmluvnom vzťahu umožňujúcom spoločnosti Blue Lemons, s.r.o. sprostredkovanie predaja vstupeniek na Podujatia a výkon s tým súvisiacich činností na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek.

  4. Vstupenka

   Vstupenka je potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za jednorazový poplatok (spravidla jednorazový) vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť. Po opustení miesta konania Podujatia, v prípade online Podujatia podľa bodu 1.2.2. týchto VOP po elektronickom odhlásení sa, je Vstupenka neplatná, s výnimkou Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní (tzv. multivstup).

   Vstupenka neslúži pre Majiteľa vstupenky ako doklad, na tieto účely slúži faktúra, ktorú si môže Majiteľ vstupenky vygenerovať a vytlačiť po prihlásení v sekcii „Moje Vstupenky“. Spoločnosť Blue Lemons, s.r.o. zabezpečuje rôzne druhy vstupeniek na Podujatie, ktoré sú bližšie špecifikované v bodoch 2.1. až 2.3. týchto VOP.

   1. Majiteľ vstupenky

    Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku prostredníctvom mobilnej aplikácie go2help. Majiteľ vstupenky nesmie Vstupenku ďalej ponúkať na predaj. Majiteľ vstupenky dáva bez akýchkoľvek nárokov Usporiadateľom a tretím osobám súhlas na zhotovenie a zverejnenie akejkoľvek formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu), zhotoveného primeraným spôsobom na Podujatí alebo v súvislosti s ním na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

   2. Čiarový kód, resp. QR kód

    Čiarový kód, resp. QR kód je jedinečný kód skladajúci sa z čiernych a bielych políčok so zakódovanou informáciou o Vstupenke. Platnosť Vstupenky sa overuje pomocou QR čítačky v mobilnom telefóne alebo v inom zariadení. Po overení platnosti Vstupenky sa Vstupenka zneplatní (deaktivuje).

 2. DRUHY VSTUPENIEK

  1. go2help

   go2help je mobilná aplikácia pre operačné systémy IOS a Android . Priamo v aplikácii mobilného telefónu zobrazený QR kód umožňuje vstup na Podujatie Majiteľa vstupenky na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny Vstupenky v plnej výške.

  2. Klasická vstupenka bez ochranných prvkov

   Klasická vstupenka bez ochranných prvkov je vstupenka distribuovaná vlastnou tlačou na kancelárskom hárku A4, výlučne prostredníctvom laserovej tlačiarne na základe mobilnej rezervácie a úhrady ceny Vstupenky v plnej výške.

   Vlastná vytlačená Vstupenka musí obsahovať:

   1. názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, cenu Vstupenky a označenie zakúpeného miesta na Podujatí;

   2. úplný, jedinečný čiarový kód, resp. QR kód

   3. označenie a daňové údaje Usporiadateľa podujatia.

  3. Elektronická vstupenka

   Elektronická vstupenka je vstupenka vo formáte .pdf elektronicky doručená Majiteľovi vstupenky po úhrade ceny Elektronickej vstupenky v plnej výške, a musí obsahovať:

   1. názov Podujatia, dátum Podujatia, presne vymedzený čas s uvedením začiatku a konca Podujatia, cenu Elektronickej vstupenky a číslo predaja;

   2. v pravej časti úplný, jedinečný čiarový kód, resp. QR kód a heslo na online prihlásenie sa na Podujatie a súhrn údajov, ktoré sa nachádzajú na Elektronickej vstupenke;

   3. označenie a daňové údaje Usporiadateľa Podujatia.

 3. ZMLUVNÝ VZŤAH

  1. Blue Lemons, s.r.o. na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek uzatvorenej s Usporiadateľom zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj Vstupeniek na Podujatia v prospech Usporiadateľa a zároveň v mene Usporiadateľa prijíma od záujemcov finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupeniek. Uhradením ceny Vstupenky, t.j. zakúpením Vstupenky prostredníctvom mobilnej aplikácie go2help

   https://go2help.app vstupuje Majiteľ vstupenky do právneho vzťahu priamo s konkrétnym Usporiadateľom vybraného Podujatia. Informácie o Podujatiach sú uverejnené v mobilnej aplikácií go2help. Informácie o Usporiadateľoch sú uverejnené v mobilnej aplikácií go2help, ak Usporiadatelia súhlasili s ich uverejnením. Obchodné meno Usporiadateľa bude poskytnuté kedykoľvek na požiadanie.

  2. Blue Lemons s.r.o. neručí za zmenu Podujatia. Blue Lemons, s.r.o. nie je povinný prevádzať kontroly na jednotlivých Podujatiach, neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za Podujatia, zmeny počas predaja Vstupeniek a prípadné zmeny v organizácii Podujatí. Právny vzťah medzi Usporiadateľom Podujatia a Majiteľom vstupenky upravujú platné obchodné podmienky daného Podujatia, pokyny Usporiadateľa, usporiadateľskej služby a prevádzkový poriadok Podujatia.

  3. Blue Lemons s.r.o. nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií o Podujatiach zverejnených v aplikácií go2help poskytnutých zo strany Usporiadateľov Podujatí. Pokiaľ má Blue Lemons, s.r.o. informácie od Usporiadateľov o zrušení alebo zmene Podujatia, oznámi ich Majiteľovi vstupenky prostredníctvom webového portálu go2help.app

 4. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY

  1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou tzv. permanentky, t.j. Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní (tzv. multivstup). Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie uskutočňuje, v prípade online Podujatia podľa bodu 1.2.2. týchto VOP po elektronickom odhlásení sa, stráca Vstupenka (s výnimkou permanentky) platnosť.

  2. Majiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na Podujatiach. Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie Usporiadateľa, resp. ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti. Majiteľ vstupenky sa kúpou a využitím Vstupenky stáva zmluvným partnerom Usporiadateľa daného Podujatia.

  3. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej ihneď po úhrade ceny Vstupenky a jej obdržaní v mobilnej aplikácii go2help alebo vytlačení Vstupenky vlastnou tlačou a prípadné vady bezodkladne reklamovať podľa bodu 9 týchto VOP.

  4. Majiteľ vstupenky je povinný si Vstupenku (najmä Klasickú s/bez ochranných prvkov a Elektronickú vstupenku) starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbalé používanie sa považuje okolnosť, kedy sa Vstupenky bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť a/alebo jej obsah zneužiť tretia osoba.

  5. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie a/alebo zneužitie obsahu Vstupenky je prísne zakázané a podlieha trestnej zodpovednosti podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

  6. Blue Lemons, s.r.o. odporúča Majiteľom vstupeniek informovať sa o prípadných zmenách súvisiacich s Podujatím, na ktoré bola Vstupenka zakúpená, vrátane prípadného zrušenia Podujatia, a to na internetovej stránke www.go2help.app

  7. Predložením Vstupenky pri vstupe na Podujatie, v prípade online Podujatia podľa bodu 1.2.2. týchto VOP pri elektronickom prihlásení sa na Podujatie, vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s pokynmi Usporiadateľa v mieste konania Podujatia (reálne/virtuálne miesto) a podmienkami, ktoré sa k nemu viažu.

 5. ROZSAH SLUŽIEB, ZMENA ROZSAHU SLUŽIEB

  1. Služby ponúkané na Podujatiach nie sú službami spoločnosti Blue Lemons, s.r.o. Pre jednotlivé Podujatia platia VŠEOBECNÉ POKYNY USPORIADATEĽA daného Podujatia.

  2. K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich a pod. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného Podujatia, je Usporiadateľ povinný prostredníctvom internetovej stránky www.go2help.app a prostredníctvom aplikácie go2help, informovať Majiteľov vstupeniek a záujemcov o vstupenky o zmene, zrušení, náhradnom termíne Podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Majiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny Vstupenky, ak sa Podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín Podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie Vstupenky a pod.).

  3. Pri ZMENE v Podujatí – znížení rozsahu poskytovaných služieb, ak Usporiadateľ neurčí inak, sa finančné prostriedky predstavujúce časť ceny Vstupenky alebo cenu Vstupenky, a to v rozsahu určenom Usporiadateľom, vracajú po uskutočnení Podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia časti vstupného určí Usporiadateľ a oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky internetovej stránky www.go2help.app, prostredníctvom aplikácie go2help, alebo formou elektronickej pošty na emailovú adresu Majiteľa vstupenky.

  4. Predajca NEZODPOVEDÁ za ZMENU alebo ZRUŠENIE podujatia zo strany Usporiadateľa. Ak Usporiadateľ informuje Predajcu o zmene alebo zrušení Podujatia, Predajca informuje Majiteľov vstupeniek o postupe a spôsobe vrátenia ceny za Vstupenky na webovej stránke alebo formou elektronickej pošty. Ak podľa oznamu bude cena za Vstupenku vrátená prostredníctvom Predajcu, Majiteľ vstupenky zašle žiadosť o vrátenie vstupného formou e-mailovej správy na adresu info@bluelemons.sk alebo v písomnej forme na adresu sídla Predajcu. K žiadosti o vrátenie kúpnej ceny je potrebné doložiť relevantný doklad o úhrade na účet spoločnosti Predajcu (napr. bankový výpis), číslo Vstupenky a číslo účtu, na ktoré Majiteľ žiada vrátiť peniaze za Vstupenku. Predajca môže vrátiť cenu za Vstupenku iba po dohode s Usporiadateľom. V prípade, ak podľa oznamu vydaného Usporiadateľom alebo Predajcom na základe dohody s Usporiadateľom bude cena za Vstupenku vrátená priamo Usporiadateľom, zašle Majiteľ vstupenky žiadosť o vrátenie ceny za Vstupenku priamo na adresu Usporiadateľa uvedenú v oznámení o zmene/zrušení Podujatia. Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie Vstupenky a pod.) sa neposkytuje.

 6. PLATBA ZA VSTUPENKY

  1. Záujemca si môže zaplatiť Vstupenku prostredníctvom mobilnej aplikácie go2help.

  2. Cenu vybraných Vstupeniek je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

   1. Platobnou kartou prostredníctvom siete internet systémom stripe. Môžete zaplatiť kartami VISA a EUROCARD/MASTERCARD. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.

 7. Poplatok za administráciu

  1. Spoločnosť Blue Lemons s.r.o si nárokuje 10% z celkovej sumy vyzbieranej na výzvy propagované prostredníctvom aplikácie go2help.

 8. DODACIE PODMIENKY

  1. Po zrealizovaní a potvrdení platby, záujemca nájde Vstupenky v časti „Moje vstupenky“. Vstupenky sú zároveň odoslané na e-mail Majiteľa.

  2. Majiteľ si môže Vstupenku stiahnuť vo formáte .pdf, vytlačiť. Vstupenku po prihlásení nájdete vo svojej mobilnej aplikácii go2help v sekcii „Moje vstupenky“.

  3. Spoločnosť Blue Lemons, s.r.o. sa zaväzuje:

   1. bezodkladne informovať Majiteľov vstupeniek prostredníctvom mailovej pošty o všetkých zmenách, ktoré sa pri jednotlivých Podujatiach vyskytli, o ktorých je Blue Lemons, s.r.o. zo strany jednotlivých Usporiadateľov informovaný.

  4. Majiteľ Vstupenky sa zaväzuje:

   1. viesť všetky spoločnosťou Blue Lemons, s.r.o. a Usporiadateľom požadované údaje úplne a pravdivo.

  5. Spoločnosť Blue Lemons, s.r.o. nenesie zodpovednosť:

   1. za zmenu alebo zrušenie Podujatia zo strany Usporiadateľa, pričom v tomto prípade bude v aplikácií go2help uvedený spôsob vrátenia zaplateného vstupného zo strany Usporiadateľa.

 9. STRATA, KRÁDEŽ, POŠKODENIE VSTUPENKY

  1. Pri strate, krádeži alebo poškodení Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť spoločnosti Blue Lemons s.r.o V prípade, ak je možné potvrdiť vlastníka danej Vstupenky spoločnosť Blue Lemons, s.r.o. po konzultácii s Usporiadateľom a jeho výslovnom schválení, vystaví Majiteľovi vstupenky, po vyplnení čestného prehlásenia, za manipulačný poplatok vo výške 2,- EUR novú, náhradnú Vstupenku, príp. potvrdenie, ktoré bude oprávňovať Majiteľa vstupenky k vstupu na Podujatie, na ktoré bola stratená/ukradnutá/poškodená Vstupenka zakúpená.

 10. REKLAMAČNÝ PORIADOK

  1. V prípade, ak zakúpená Vstupenka obsahuje vady (t.j. nie sú na nej uvedené údaje podľa bodu 2. týchto VOP, resp. obsahuje chybné údaje, je vystavená na iné ako Majiteľom vstupenky rezervované Podujatie a pod.), je Majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady u spoločnosti Blue Lemons, s.r.o. reklamovať na adresu info@bluelemons.sk alebo písomnej reklamácie formou poštovej zásielky na adresu Blue Lemons, s.r.o. Továrenská 8, Košice 04001.

  2. V prípade reklamácie vád Vstupenky prostredníctvom e-mailu alebo pošty spoločnosť Blue Lemons, s.r.o. v lehote do 3 pracovných dní od obdržania zašle Majiteľovi vstupenky rovnakou formou (e-mailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky) vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu Podujatia navrhne Majiteľovi vstupenky spôsob odstránenia vád Vstupenky (zašle novú Vstupenku, aktualizuje QR kód v mobilnej aplikácii go2help, umožní Majiteľovi vstupenky vytlačiť si novú Vstupenku). Reklamácia vád nebude uznaná po uskutočnení Podujatia, prípadne po jeho zrušení.

  3. Stratu, krádež alebo poškodenie Vstupenky je povinný Majiteľ vstupenky oznámiť spoločnosti Blue Lemons s.r.o. zaslaním e-mailovej správy na adresu info@bluelemons.sk alebo písomným oznámením formou poštovej zásielky na adresu Blue Lemons, s.r.o. Továrenská 8, Košice 04001.

  4. V prípade zmeny alebo zrušenia Podujatia je Majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného na internetovej stránke www.go2help.app. V prípade, ak podľa oznamu bude vstupné vrátené priamo Usporiadateľom, zašle Majiteľ vstupenky žiadosť o vrátenie vstupného priamo na adresu Usporiadateľa uvedenú v oznámení.

  5. Blue Lemons, s.r.o. nezodpovedá za Usporiadateľa ani za Podujatie, zmluvný vzťah je uzatvorený medzi Usporiadateľom a Majiteľom vstupenky, ktorý je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok, pokyny Usporiadateľa a usporiadateľskej služby. V prípade zrušenia/zmeny Podujatia nemá Majiteľ vstupenky nárok na vrátenie ceny za služby vykonané spoločnosťou Blue Lemons, s.r.o. spojené s dodaním Vstupenky (bankové poplatky, poštovné a pod.). Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.) sa neposkytuje.

  6. Pri strate, krádeži alebo poškodení Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný riadiť sa bodom 9.1. týchto VOP.

  7. Zakúpené Vstupenky nie je možné vrátiť ani vymeniť za iné Vstupenky alebo za hotovosť, okrem prípadu uvedeného v bode 5.4. týchto VOP.

  8. 10.9. Od kúpnej zmluvy uzatvorenej s Predajcom, Majiteľ vstupenky nemá právo odstúpiť v zmysle § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (poskytovanie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času), ak to podmienky Usporiadateľa neuvádzajú inak.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Úvodné ustanovenie:

  Majiteľ vstupenky, ako dotknutá osoba, poskytol spoločnosti Blue Lemons s.r.o. (pri registrácii do systému aplikácie go2help ) a Usporiadateľovi (a pri zadávaní údajov v súvislosti s kúpou Vstupenky) jeden alebo viaceré svoje osobné údaje (ďalej len „Osobné údaje“). Spoločnosť Blue Lemons, s.r.o., je v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), vo vzťahu k Osobným údajom poskytnutým spoločnosti Blue Lemons, s.r.o. pri registrácii do systému aplikácie go2help, prevádzkovateľom v zmysle § 5 písm. o) Zákona a, vo vzťahu k Osobným údajom poskytnutým Usporiadateľovi pri zadávaní údajov v súvislosti s kúpou Vstupenky, sprostredkovateľom v zmysle § 5 písm. p) Zákona.

 2. Informačná povinnosť:

  V súvislosti so získavaním a spracovaním Osobných údajov poskytuje spoločnosť Blue Lemons, s.r.o. Majiteľovi vstupenky, ako dotknutej osobe, nasledovné informácie:

  1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľov:

   Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľov, čiže spoločnosti Blue Lemons, s.r.o. a Usporiadateľa sú uvedené v záhlaví týchto Všeobecných obchodných podmienok. Majiteľ vstupenky môže prevádzkovateľov zároveň kontaktovať na e-mailovej adrese: info@bluelemons.sk.

  2. Kategórie spracúvaných osobných údajov: Spoločnosť Blue Lemons, s.r.o. môže spracúvať jednu alebo viaceré nasledovné kategórie osobných údajov:

   1. Osobné identifikačné a kontaktné údaje: napríklad meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo občianskeho preukazu, dátum narodenia, rodné číslo.

   2. Údaje napomáhajúce príprave Podujatia: napríklad stravovacie intolerancie (napríklad laktózová, lepková alebo histamínová intolerancia, vegetariánstvo alebo vegánstvo), pokiaľ je súčasťou podujatia tiež príprava stravovania pre Majiteľa vstupenky, vek, dosiahnuté vzdelanie, akademický titul a iné údaje, pokiaľ sú pre prípravu Podujatia nápomocné.

   3. Zmluvné údaje: napríklad obsah zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Blue Lemons s.r.o. alebo s Usporiadateľom.

   4. Platobné informácie: napríklad číslo bankového účtu, údaje o počte a výške zrealizovaných platieb voči Usporiadateľovi.

   5. Údaje o vzájomnej komunikácii: napríklad obsah vzájomnej písomnej alebo e- mailovej korešpondencie, internetové dátové prenosy a IP adresa.

  3. Účel spracúvania osobných údajov:

   Spoločnosť Blue Lemons, s.r.o. môže spracúvať osobné údaje za jedným alebo viacerými z nasledovných účelov (pri jednotlivých účeloch je vždy uvedený jeden alebo viaceré právne základy spracúvania osobných údajov na uvedený účel):

   1. Plnenie zmluvy: osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvných záväzkov strán zo zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou Blue Lemons, s.r.o.

    a Majiteľom vstupenky a zo zmluvného vzťahu medzi Usporiadateľom a Majiteľom Vstupenky a ich prípadné vymáhanie.

    Právny základ:

    1. uzatvorená zmluva; § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

    2. oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej osoby na splnení zmluvných záväzkov; § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.

   2. Dane a účtovníctvo: osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie povinností spoločnosti Blue Lemons, s.r.o. alebo Usporiadateľa vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov upravujúcich daňové alebo poplatkové povinnosti a vedenie účtovníctva.

    Právny základ:

    1. osobitný predpis; § 13 ods. 1 písm. c) Zákona,

    2. oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej osoby na splnení zákonných povinností; § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.

   3. Dodržanie zákona: osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie iných povinností spoločnosti Blue Lemons s.r.o. alebo Usporiadateľa vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov.

    Právny základ:

    1. osobitný predpis; § 13 ods. 1 písm. c) Zákona.

     Právny základ:

    2. oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej osoby na zefektívnení a rozšírení svojho predmetu činnosti; § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

    3. súhlas dotknutej osoby; § 13 ods. 1 písm. a) Zákona.

  4. Kategórie príjemcov: Usporiadateľ a spoločnosť Blue Lemons, s.r.o. môže osobné údaje poskytnúť jednej alebo viacerým z nasledovných kategórií príjemcov:

   1. Zamestnanci Usporiadateľa a spoločnosti Blue Lemons s.r.o., pokiaľ ich Usporiadateľ alebo spoločnosť Blue Lemons, s.r.o. poverí spracúvaním osobných údajov; takýchto zamestnanci budú zaviazaný povinnosťou mlčanlivosti.

   2. Členovia orgánov a spoločníci Usporiadateľa a spoločnosti Blue Lemons s.r.o. v rozsahu v akom povinnosť poskytnúť im osobné údaje stanovujú príslušné právne predpisy; takýto členovia orgánov a spoločníci budú zaviazaný povinnosťou mlčanlivosti.

   3. Zmluvní dodávatelia Usporiadateľa a spoločnosti Blue Lemons s.r.o. pokiaľ ich Usporiadateľ alebo spoločnosť Blue Lemons s.r.o. poverí spracúvaním osobných údajov nevyhnutným na výkon svojich činností, okrem samotnej spoločnosti Blue Lemons s.r.o. poverenej Usporiadateľom, najmä zmluvný dodávatelia zabezpečujúci vedenie účtovníctva, právne poradenstvo, obsluhu a vývoj softwarov predajného a rezervačného portálu Lemons a zabezpečenie platieb za Vstupenky; takýto dodávatelia budú zaviazaný povinnosťou mlčanlivosti.

 • Kritériá určenia doby uchovávania osobných údajov:

  Osobné údaje budú uchovávané na obmedzený čas budú vymazané v momente, kedy bude naplnený účel, na ktorý sú uchovávané. V prípade účelu, ktorým je plnenie zmluvy to znamená, že budú uchovávané do úplného splnenia všetkých zmluvných záväzkov alebo do premlčania práv z nesplnených záväzkov. V prípade účelu, ktorým je dane a účtovníctvo alebo dodržanie zákona, budú uchovávané do úplného splnenia všetkých zákonných povinností alebo do uplynutia premlčacích lehôt na uplatnenie zákonných sankcií. V prípade účelu, ktorým sú marketingové alebo rozvojové účely až do pominutia účelnosti uchovávania osobných údajov na tieto účely (právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely tým nie je dotknuté; po jeho odvolaní budú príslušné osobné údaje vymazané).

 • Informačná povinnosť o právach dotknutej osoby:

  1. Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

   1. účele spracúvania osobných údajov,

   2. kategórii spracúvaných osobných údajov,

   3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

   4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

   5. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

   6. práve podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov,

   7. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

   8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

   Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Toto právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

  2. Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

  3. Právo na vymazanie osobných údajov (alebo aj právo byť zabudnutý): Dotknutá osoba má právo žiadať o výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

   Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak

   1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

   2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

   3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu,

   4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

   5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

   Právo na vymazanie osobných údajov sa neuplatňuje v niekoľkých Zákonom osobitne vymedzených prípadoch (§ 23 ods. 4 Zákona).

  4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

   1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

   2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

   3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

   4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

   Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

   Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

  5. Právo na presnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

   1. sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby a

   2. spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

   Uplatnením práva na presnosť osobných údajov nie je dotknuté právo na výmaz.

  6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie (vrátane súvisiaceho profilovania). Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

  7. Právo odvolať súhlas:

   Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby , má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

   Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

   V zmysel týchto Všeobecných obchodný podmienok môže dotknutá osoba zároveň odvolať súhlas zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu info@bluelemons.sk, z e-mailu však musí byť zrejmé, súhlas s poskytnutím ktorých osobných údajov sa odvoláva a na aké účely.

  8. Právo podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov (ďalej len „Úrad“): Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania pred úradom na ochranu osobných údajov pre ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť, či došlo k porušeniu práv dotknutých osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.

 • Povinnosti Majiteľa vstupeniek ako dotknutej osoby:

  Majiteľ vstupeniek ako dotknutá osoba je povinný poskytnúť iba pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je majiteľ vstupeniek povinný zmenu bezodkladne oznámiť na e-mailovej adrese: info@bluelemons.sk